მთავარი ბუღალტრის მომსახურება

კომპანიას შეიძლება ჰქონდეს თავისი ბუღალტრული განყოფილება, მაგრამ მას მაინც სჭირდებოდეს პროფესიონალის მიერ შესრულებული სამუშაოს გადამოწმება და მონაცემების დადასტურება. 

მთავარი ბუღალტრის როლის შესრულება მოიცავს: 

  • ბუღალტრული აღრიცხვის პროცესის კონტროლს და შესაბამის კონსულტაციებს

  • მომზადებული ყოველთვიური და წლიური საგადასახადო დეკლარაციების გადამოწმებას და მონაცემების დადასტურებას