შეთანხმებული პროცედურები

შეთანხმებული პროცედურების ჩატარებაზე გარიგების მიზანია აუდიტორმა ჩაატაროს ისეთი აუდიტორული პროცედურები, რომლებზეც აუდიტორი, სამეურნეო სუბიექტი და რომელიმე შესაფერისი მესამე მხარე იყვნენ შეთანხმებულები, და წარადგინოს ანგარიში აღმოჩენილ ფაქტებზე.

შეთანხმებული პროცედურები არ წარმოადგენს მარწმუნებელ გარიგებას და მასზე ვრცელდება დაკავშირებული მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტები (დასს).

გარიგებამ შეთანხმებული პროცედურების ჩატარებაზე შესაძლოა აუდიტორისგან მოითხოვოს ფინანსური მონაცემების ცალკეულ მუხლებზე (მაგალითად, მოწოდებიდან ან მომსახურებიდან წარმოშობილი ვალდებულებების ანგარიშები, მოთხოვნების ანგარიშები, დაკავშირებული მხარეებისგან შესყიდვები, სამეურნეო სუბიექტის რომელიმე სეგმენტის გაყიდვა ან მოგება), ფინანსური ანგარიშგების რომელიმე კომპონენტზე (მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება) ან მთლიან ფინანსური ანგარიშგებაზე გარკვეული აუდიტორული პროცედურების ჩატარებაც კი.