ინვესტიციების შეფასება

ინვესტიციების შეფასება მოიცავს კაპიტალდაბანდებების ანლიზს და შეფასების პროცედურებს სხვადასხვა ფინანსური ინდიკატორებისა და ინდექსების გამოყენებით.

ინვესტიციების შეფასების დროს ინვესტორი მიიღებს ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რამდენად შეესაბამება კონკრეტული კაპიტალდაბანდება ინვესტორთა მოლოდინებსა და რისკებს.

ინვესტიციების ეკონომიკური შეფასება ან ინვესტიციათა ეფექტურობის შეფასება პოტენციურ ინვესტორს მიუთითებს უსაფრთხოების დონეზე და შესაძლებლობებზე
.