ბიოლოგიური აქტივების შეფასება

ბიოლოგიური აქტივი ნებისმიერი ცოცხალი ცხოველი ან მცენარეა, ხოლო სასოფლო-სამეურნეო ნაწარმი საწარმოს ბიოლოგიური აქტივებიდან მიღებული პროდუქტია.

ბიოლოგიური აქტივების სამართლიანი ღირებულება, მათი განსხვავებული სასიცოცხლო ციკლის გამო, დროში მუდმივად ცვალებადია. სხვადასხვა ბიოლოგიურ აქტივებს  ზრდის, დეგენერაციის, აღწარმოების და შობადობის უნიკალური კანონზომიერება გააჩნიათ. ჩვენს სპეციალისტებს და ტექნიკურ ექსპერტებს აქვთ სხვადასხვა ბიოლოგიური აქტივების შეფასების დიდი გამოცდილება.