საინვესტიციო პროექტების შემუშავება და ეფექტურობის შეფასება

პროექტის განვითარება ეს არის პროცესი რომელიც მოიცავს: დაგეგმვა, ორგანიზება, კოორდინირება, რესურსების კონტროლისა და სპეციფიური მიზნების მიღწევას, რომლის მეშვეობითაც უნდა განხორციელდეს ინვესტირება. პროცესი მოიაზრებს კონცეფციიდან მშენებლობამდე პროგრესს, რომლის თითოეულ საფეხურზე საჭიროა სამოქმედო გეგმის შემუშავება და კალკულაციების შესრულება.

საინვესტიციო შედეგები ფასდება ფინანსური კოეფიციენტების საშუალებით, რომელზე დაყრდნობითაც ინვესტორი იღებს გადაწყვეტილებას დააფინანსოს პროექტი თუ ის შეესაბამება მის მოთხოვნებს საჭირო ეფექტურობის მიხედვით.