August 2020

MOORE ABC-მ მოიპოვა ACCA-ისგან აკრედიტირებული დამსაქმებლის სტატუსი (ACCA Approved Employer accreditation for Professional and Trainee Development)

Moore, Abc-მ წარმატებით მოიპოვა ACCA-ისგან აკრედიტირებული დამსაქმებლის სტატუსი (ACCA Approved Employer accreditation for Professional and Trainee Development) და ამგვარად შეუერთდა ACCA-ს სტუდენტების და წევრების მხარდამჭერ ექსკლუზიურ ჯგუფს.