ხელფასის ადმინისტრირება

ჩვენ ვთავაზობთ ჩვენს კლიენტებს ხელფასის ადმინისტრირების მომსახურებას რათა დავეხმაროთ ბიზნესებს სახელფასო და ხელფასთან დაკავშირებული ვალდებულებების ადგილობრივ რეგულაციების მიხედვით შესრულებაში.

ჩვენი ხელფასის ადმინისტრირების მომსახურება საუკეთესო ალტერნატივაა ინფორმაციის შიდა დამუშავების, რაც კომფორტს უქმნის კლიენტს თავიდან აიცილოს ადმინისტრირებაზე დახარჯული დრო და ადმინისტრირებისასთან დაკავშირებული მუდმივი პერსონალის ხარჯები.

ძირითადი სერვისები მოიცავს თითოეული თანამშრომლის ხელფასის და ხელფასებთან დაკავშირებული საგადასახადო ვალდებულებების კალკულაციებს, მენეჯმენტისათვის სახელფასო რეპორტების მიწოდებას ყოველკვირეულ, ყოველთვიურ, ნახევარწლიურ და წლიურ საფუძველზე.